Zapraszamy Was do obop?lnie korzystnej wsp??pracy z PP «Eurotrans».

Dzi?ki powa?nemu podej?ciu do swojej sprawy przez ka?dego specjalista naszej firmy, sta?emu pragnieniu samoudoskonalenia, uwzgl?dnieniu do?wiadczenia po wsp??pracy z ?wiatowymi firmami- nasi partnerzy i klienci s? zawsze zadowoleni wsp??prac? z nami.

Nasza transportowa firma jest jedn? z lider?w na swoim terenie dzia?ania i mo?e zaproponowa? Wam bardziej szeroki asortyment i spektrum us?ug na ukrai?skim rynku logistyki, transportu i spedycji.

Zawsze uwzgl?dniamy potrzeby partner?w i jeste?my gotowi pracowa? nad nowymi projektami dla rozszerzenia biznes mo?liwo?ci. W pracy, najpierw, cenimy jako?? i profesjonalizm, co pozwala nam by? po??danymi w?r?d klient?w z najwy?szymi potrzebami.

Nasi klienci I partnerzy:

  • Roshen Ukraina
  • GoodYear
  • CZMK (Czerwonogradzki Zak?ad Konstrukcji Metalowych)
  • Shell Niemcy
  • Autofastera
  • PP Skify
  • I inne…