corp-photo

Firma transportowo – logistyczna «Eurotrans» zosta?a za?o?ona 10 grudnia 2002 roku.
W ci?gu tego czasu firma zarekomendowa?a si? pewnym partnerem i gwarantem maksymalnie wysokiej jako?ci i pewno?ci us?ug w zakresie logistyki, transportu i spedycji.

Nadaj?c us?ugi  wewn?trzkrajowych i mi?dzynarodowych transport?w , nasza firma gwarantuje dostaw? ?adunk?w do wyznaczonych miejsc o zaznaczonym czasie. Dzia? transportu i spedycji zna si? na w?a?ciwo?ciach geografii europejskiego i ukrai?skiego rynku dzi?ki wieloletniemu do?wiadczeniu.

Nasz samochodowy park nalicza 30 samochod?w, r??nej obj?to?ci od 86м3 do 120м3, a mianowicie 20 samochod?w  po 120м3 i 10 samochod?w po 100м3 — 86м3.

Prywatne Przedsi?biorstwo "Eurotrans" jest cz?onkiem АsМАP z 10 kwietnia 2003, ?wiadectwo №70288.

  Us?ugi w zakresie przewoz?w :

 • Mi?dzynarodowe przewozy z dokumenten TIR Carnet
 • Ksi?ga ЕCМТ (daje mo?liwo?? wykonywa? wewn?trzeuropejskie przewozy)
 • CMR ubezpieczenia (ubezpieczenie ?adunku)
 • Przew?z niebezpiecznych ?adunk?w (ADR) wszystkie klasy opr?cz 1
 • GPS monitoring

  Oferujemy tak?e :

 • Us?ugi autoserwisu: samochody ci??arowe (TIR) i osobowe
 • Us?ugi myjni: samochody ci??arowe (TIR) i osobowe
 • Us?ugi opon i felg: samochody ci??arowe (TIR) i osobowe
 • Ubezpieczenia (Ukraina, zagranica)
 • Spedycja
 • Us?ugi magazynowe
 • Wynajem samochod?w ci??arowych z za?og? i bez